Strona wykorzystuje pliki cookies. Szczegy ich wykorzystania znajdziesz w naszej polityce prywatnoci. Moesz wyczy uwanie plikw cookies w ustawieniach swojej przegldarki. Jeeli nie chcesz oglda wicej tego komunikatu i zgadzasz si na uywanie plikw cookies kliknij zamknij - dzikujemy.

Pracownia archtektoniczna Krzysztof Haat
Projekty typowe» zobacz wiecej
Projekty indywidualne» zobacz wiecej
 O firmie

Pracownia Projektowa mgr in¿. Krzysztofa Ha³ata dzia³a na rynku projektowym od 1986 roku.

Biuro znajduje siê w Pisarzowicach k/Bielska - Bia³ej, przy ul. Kêckiej 55.

Sprawdzony , 10 osobowy zespó³ projektantów, pracuj±cy od lat w sta³ym sk³adzie tworzy pe³nobran¿owe projekty ze wszystkimi uzgodnieniami administracyjnymi potrzebnymi do uzyskania pozwolenia na budowê. Realizujemy projekty w zakresie budownictwa mieszkalnego, us³ugowego i produkcyjnego.

zdjecie grupowe (zdjecie-grupowe.jpg)

W zakresie budownictwa mieszkalnego i gospodarczego oferujemy ponadto projekty typowe z wszystkich biur projektowych w Polsce, projektuj±cych budynki typowe. Obecna oferta to ponad 10.000 projektów typowych.

W zakresie budownictwa us³ugowego i produkcyjnego projektujemy obiekty od kiosku, zak³adu fryzjerskiego po ca³e zak³ady produkcyjne. Jeste¶my sta³ymi  projektantami w wielu zak³adach produkcyjnych i us³ugowych.

Na miejscu mog± Pañstwo zapoznaæ siê z naszymi projektami indywidualnymi oraz  katalogami projektów typowych - wydania ksi±¿kowe i na CD ( katalogi i CD mo¿na wypo¿yczyæ do domu ), obejrzeæ makiety domów, dokumentacjê fotograficzn± z realizacji oraz wizualizacje komputerowe obiektów projektowanych.

Zapraszamy do korzystania z porad naszych projektantów, którzy pomog± wybraæ projekt , lokalizacjê budynku na dzia³ce lub oceni± Wasz projekt.