Strona wykorzystuje pliki cookies. Szczegy ich wykorzystania znajdziesz w naszej polityce prywatnoci. Moesz wyczy uwanie plikw cookies w ustawieniach swojej przegldarki. Jeeli nie chcesz oglda wicej tego komunikatu i zgadzasz si na uywanie plikw cookies kliknij zamknij - dzikujemy.

Pracownia archtektoniczna Krzysztof Haat
Projekty typowe» zobacz wiecej
Projekty indywidualne» zobacz wiecej
 Polityka prywatno¶ci

Pracownia Projektowa mgr in¿. Krzysztof Ha³at jako administrator strony pracowniahalat.pl przywi±zuje szczególn± wagê do poszanowania prywatno¶ci u¿ytkowników odwiedzaj±cych serwis http://www.pracowniahalat.pl. Gromadzone w dziennikach logów dane s± wykorzystywane wy³±cznie do celów administrowania serwisem. Wszelkie dane u¿ytkowników uzyskane za po¶rednictwem serwisu przeznaczone s± wy³±cznie na u¿ytek administratora.

Administratorem danych jest Pracownia Projektowa mgr in¿. Krzysztof Ha³at z siedzib± w ul. Kêcka 55, 43-332 Pisarzowice

Serwis administratora zawieraja odno¶niki do innych stron internetowych. Nie mo¿emy ponosiæ odpowiedzialno¶ci za zasady zachowania prywatno¶ci obowi±zuj±ce na innych stronach. Zachêcamy, by po przej¶ciu na inn± stronê internetow± zapoznaæ siê z ich polityk± prywatno¶ci.

Jakie dane zbieramy o u¿ytkowniku?

Podczas Twojej wizyty nasze serwery automatycznie zapisuj± tzw. logi systemowe - anonimowe informacje takie jak czas twojej wizyty, adres ip, adres url, przegl±darka, itp.

Zebrane logi przechowywane s± przez czas nieokre¶lony jako materia³ pomocniczy s³u¿±cy do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie s± ujawniane nikomu poza osobami upowa¿nionymi do administrowania serwerem oraz sieci±.

Dodatkowo nasz serwis gromadzi anonimowe dane dotycz±ce odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przegl±darka, czas wizyty itp. Analizujemy gromadzone dane korzystaj±c z rozwi±zania zewnêtrznego dostawcy. Aktualnie u¿ywamy Google Analytics. Narzêdzie dzia³a w oparciu o tzw. pliki cookie i nie udostêpnia danych umo¿liwiaj±cych identyfikacjê osoby. Prosimy o zapoznanie siê ze szczegó³ami polityki prywatno¶ci Google Analytics.

Gdy kontaktujesz siê z nami za pomoc± formularza kontaktowego, telefonu, poczty e-mail, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imiê, nazwisko, adres e-mail, itp. Dane te wykorzystywane s± w celu kontaktowym – sporz±dzeniu odpowiedzi na pytanie.

Je¿eli zapisa³e¶ siê do naszego newsletter-a lub w inny sposób zosta³e¶ dodany do bazy subskrybentów wykorzystamy twoje dane w celu wys³ania ci naszych aktualnych wiadomo¶ci.

W ka¿dej chwili masz mo¿liwo¶æ wypisania siê z bazy subskrybentów bezpo¶rednio informujac nas o tym lub u¿ywaj±c odno¶nika zawartego w stopce wiadomo¶ci przes³anej na twój adres email.

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Serwis www.pracowniahalat.pl wykorzystuje ciasteczka („cookies”). Identyfikuj± one Twoj± przegl±darkê oraz usprawniaj± dzia³anie serwisu. Pamiêtaj, ¿e mo¿esz samodzielnie zarz±dzaæ cookies, zmieniaj±c ustawienia przegl±darki. Brak zmiany ustawienia przegl±darki oznacza wyra¿enie zgody na ich u¿ywanie.