Strona wykorzystuje pliki cookies. Szczegy ich wykorzystania znajdziesz w naszej polityce prywatnoci. Moesz wyczy uwanie plikw cookies w ustawieniach swojej przegldarki. Jeeli nie chcesz oglda wicej tego komunikatu i zgadzasz si na uywanie plikw cookies kliknij zamknij - dzikujemy.

Pracownia archtektoniczna Krzysztof Haat
Projekty typowe» zobacz wiecej
Projekty indywidualne» zobacz wiecej
 Projekty Indywidualne

PROJEKTY  INDYWIDUALNE

1. Projekty zagospodarowania dzia³ki z uzgodnieniami bran¿owymi i pozwoleniem na budowê

2. Projekty architektoniczno-konstrukcyjne  (budownictwo mieszkalne, us³ugowe, handlowe,

     przemys³owe, rolnicze i inne )

   - budynki mieszkalne zdjêcia - galeria

   - budynki us³ugowe zdjêcia - galeria

   - adaptacje budynków i pomieszczeñ na cele us³ugowe

3. Projekty instalacji wewnêtrznych  (wodno-kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, odgromowa,

     centralnego  ogrzewania, klimatyzacyjna, itp.)

4.  Projekty przy³±czy instalacyjnych  (wodoci±gowe, kanalizacyjne, energetyczne, gazowe)

5.  Projekty technologiczne  (pawilony handlowe, us³ugowe, s³u¿by zdrowia, biurowe, przemys³owe)

6.  Wizualizacja architektoniczne  komputerowe - galeria

7.  Inwentaryzacje obiektów budowlanych

8.  Projekty modernizacji obiektów

9.  Opinie techniczne dotycz±ce obiektów budowlanych

10. Uzgodnienia projektów z rzeczoznawcami (bhp, p.po¿, sanepid)

11. Uzgodnienia projektów z s³u¿bami konserwatora zabytków

12.  Pozwolenia wodnoprawne

13.  Kosztorysy i obmiary budowlane i instalacyjne

14. Specyfikacje budowlane