Strona wykorzystuje pliki cookies. Szczegy ich wykorzystania znajdziesz w naszej polityce prywatnoci. Moesz wyczy uwanie plikw cookies w ustawieniach swojej przegldarki. Jeeli nie chcesz oglda wicej tego komunikatu i zgadzasz si na uywanie plikw cookies kliknij zamknij - dzikujemy.

Pracownia archtektoniczna Krzysztof Haat
Projekty typowe» zobacz wiecej
Projekty indywidualne» zobacz wiecej
 Projekty typowe

PROJEKTY  GOTOWE  ( TYPOWE,  POWTARZALNE )

Projekty gotowe s± to opracowania projektowe, które ka¿dorazowo nale¿y adaptowaæ do terenu naszej dzia³ki.

A.   Podstawowy zakres adaptacji pod wzglêdem konstrukcyjnym :

1.  Adaptacja do warunków klimatycznych ( strefa obci±¿enia ¶niegiem, wiatrem)

2.  Posadowienie budynku ( rodzaj i wytrzyma³o¶æ gruntu , nawodnienie, strefa przemarzania, 

  tereny zalewowe, grunty osuwiskowe ,  szkody górnicze,  itp.)

B. Dodatkowy zakres adaptacji projektu gotowego

1.  Zmiany architektoniczne :

Poniewa¿ przedstawione rozwi±zania w projektach typowych nie zawsze w 100 % odpowiadaj± inwestorom to czasami trzeba wykonaæ korektê projektu dostosowuj±c± uk³ad architektoniczny ( ¶cianki dzia³owe,  okna, drzwi, okna dachowe, lukarny, tarasy,  itp. ) do potrzeb danego inwestora.

3.  Zmiany konstrukcyjne.

W projektach typowych zaprojektowane s± konkretne rozwi±zania materia³owe, które nie zawsze odpowiadaj± inwestorowi ( cena, dostêpno¶æ w naszym rejonie, indywidualne naszym zdaniem zalety lub wady materia³u ) . W takim przypadku projektant musi zrobiæ korektê projektu z uwzglêdnieniem wytrzyma³o¶ci materia³u, uk³adu konstrukcyjnego oraz warunków cieplnych i wilgotno¶ciowych.

Wszystkie prace adaptacyjne i zmiany wykonujemy w  naszej pracowni.

C.   Sprzeda¿ projektów gotowych

W naszej pracowni mog± Pañstwo zakupiæ projekty z ka¿dego biura  projektuj±cego projekty gotowe w Polsce, w cenach z cennika danego biura projektowego.

Z autorami projektów gotowych wykonujemy  uzgodnienia  w zakresie adaptacji projektu.

D.  Lista biur wykonuj±cych projekty gotowe - z adresami stron www