Strona wykorzystuje pliki cookies. Szczegy ich wykorzystania znajdziesz w naszej polityce prywatnoci. Moesz wyczy uwanie plikw cookies w ustawieniach swojej przegldarki. Jeeli nie chcesz oglda wicej tego komunikatu i zgadzasz si na uywanie plikw cookies kliknij zamknij - dzikujemy.

Pracownia archtektoniczna Krzysztof Haat
Projekty typowe» zobacz wiecej
Projekty indywidualne» zobacz wiecej
 Projekty zagospodarowania

PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  DZIA£KI :

 projekt-zagospodarowania (zagospodarowanie.gif)

Zakres projektu zagospodarowania dzia³ki do uzyskania pozwolenia na budowê :

A.  PRACE PRZYGOTOWAWCZE

1. Wypis z Planu Zagospodarowania Przestrzennego  Gminy lub Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu

2. Mapy : zasadnicza  aktualizowana do celów projektowych,   ewidencyjna,  klasyfikacyjna

4. Wypisy z rejestru gruntów

5. Uzyskanie warunków dostawy mediów ( woda, kanalizacja, pr±d, gaz )

B.  PRACE  PROJEKTOWE I ADMINISTRACYJNE

6. Projekt Zagospodarowania Dzia³ki obejmuj±cy lokalizacjê budynku mieszkalnego,   

    gara¿u,  osadnika ¶cieków, komunikacjê, ogrodzenie, ¶mietnik, itp.

7. Projekt wjazdu na dzia³kê

8. Projekty przy³±czy ( woda, gaz, energia elektr., kanalizacja ¶ciekowa, deszczowa, itp. )

9. Bilans terenu

10. Uzyskanie wy³±czenia gruntów z produkcji rolnej

11. Dokumenty do zg³oszenia przebiegu trasy ogrodzenia

12. Uzgodnienia Projektu Zagospodarowania z instytucjami ( Urz±d Gminy, Starostwo, konserwator zabytków, urz±d górniczy,  wodoci±gi, gazownia, energetyka, telekomunikacja, melioracje, spó³ki wodne

13. Uzyskanie pozwolenia na budowê

Powy¿sze prace projektowe i administracyjne wykonujemy w pe³nym zakresie  na podstawie udzielonego nam pe³nomocnictwa.